Skip to main content

Információk A Visszatérítésre És Visszatérítésre Vonatkozóan

1. Elállási jog

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó (más néven Fogyasztói Felhasználó) jogosult a Szerződéstől a Termékek átvételétől számított 14 napon belül kötbér és ok megjelölése nélkül elállni.

A Fogyasztó Felhasználó által egy megrendeléssel végrehajtott és külön szállított többszöri vásárlás esetén a 14 napos határidő az utolsó Termék átvételének napjától kezdődik.

Az elállási jogával élni kívánó Fogyasztó Felhasználó ezt kifejezetten ajánlott levélben küldhető nyilatkozattal köteles közölni az Eladóval. vagy hitelesített e-mailben a fent megjelölt címre. 1 vagy más címre, amelyet az Eladó utólag közöl a Fogyasztó Felhasználóval.

A művészet értelmében. 206/2005. (Fogyasztói Kódex) törvény 57. §-a szerint a Fogyasztó Felhasználó az elállási jog gyakorlása esetén köteles az árut visszaküldeni attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen az Eladóval elállási szándékát közölte. .

Az árut a cikkben megjelölt címre kell visszaküldeni az Eladónak. 1 fent jelzett.

Minden esetben a Termékek visszaküldésével kapcsolatos minden költség a Fogyasztó Felhasználót terheli.

A Termékeket sértetlenül, eredeti csomagolásban, minden részében hiánytalanul (beleértve a csomagolást, címkéket stb.) és a mellékelt adódokumentációval együtt kell visszaküldeni. A fentiek betartásának ellenőrzésére vonatkozó jog sérelme nélkül az Eladó a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belül visszatéríti az elállás tárgyát képező Termékek összegét, beleértve az esetleges szállítási költségeket is.

Az elállási jog a megvásárolt Termékre teljes egészében vonatkozik; ezért ha a Termék több alkatrészből vagy részből áll, az elállás csak a megvásárolt Termék egy részénél érvényesíthető, kivéve, ha az Eladó és a Fogyasztó Felhasználó utólag másként állapodnak meg.

Ahogy a művészet megköveteli. A 21/2014. törvényerejű rendelettel módosított 206/2005 (Fogyasztói Kódex) 56. § (3) bekezdése értelmében az Eladó felfüggesztheti a visszatérítést a Termék(ek) átvételéig, vagy a Fogyasztó Felhasználó általi bizonyításra, hogy a Termékeket visszaküldte. az Eladónak.

Az Eladó a visszatérítést a Fogyasztó Felhasználó által a vásárlás során választott fizetési móddal hajtja végre. Eladó más fizetési módot csak akkor vehet igénybe, ha a Fogyasztó Felhasználó ebbe a változtatásba beleegyezik.

Ha az elállási jog gyakorlásának módjait, feltételeit és feltételeit a jelen cikkben meghatározottak szerint nem tartják be, a Fogyasztó Felhasználó nem jogosult a már kifizetett összeg visszatérítésére. Ebben az esetben a Fogyasztó Felhasználó saját költségén visszaszerezheti a Termékeket abban az állapotban, amelyben azokat az Eladónak visszaküldte. Ellenkező esetben az Eladó megtarthatja a visszaküldött Termékeket, a Fogyasztó Felhasználó által az adott vásárlásért már kifizetett összegen felül.

Az elállási jog kifejezetten kizárt az Eladó és a Professzionálisnak minősülő Felhasználó („Professzionális Felhasználó”) között létrejött Szerződésekre való hivatkozással.

2. Garanciák

A Professzionális Felhasználó által vásárolt minden Termékre az árusított termék hibáira vonatkozó garancia érvényesít a cikk szerint. 1490 és köv. kód civil; a Hivatásos Felhasználónak a kellékszavatossági igény érvényesítésére irányuló intézkedése a megvásárolt Termék átadásától számított 1 év elteltével elévül, és az ezzel kapcsolatos hibákat a Ptk. 1495 tőkehal. civil

A Fogyasztó Felhasználó által vásárolt minden egyes Termékre vonatkozóan ez utóbbi ingyenesen részesül a 128. és azt követő cikkekben meghatározott megfelelőségi jogi garanciából. törvényerejű rendelet (Fogyasztóvédelmi kódex) 206/2005. Az Eladó által fizetett Jogi Garancia azokra a megfelelőségi hibákra vonatkozik, amelyek a Termék átadásától számított 24 hónapon belül jelentkeznek, és amelyeket a Fogyasztó a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelentett be, a a művészet. . 132. §-a alapján. Hiány esetén a Fogyasztó Felhasználó jogosult a Termék megfelelőségét díjmentesen helyreállítani kijavítással vagy cserével, illetve az ár megfelelő csökkentésével vagy a Szerződés felbontásával. A Fogyasztó Felhasználó minden esetben a fent leírt Jogi Garanciából eredő jogok tulajdonosa marad, függetlenül attól, hogy egyéb hagyományos, ingyenes vagy fizetős garanciát írnak alá.

Megfelelőségi hiba lép fel, ha a megvásárolt termék:

  • nem alkalmas arra a felhasználásra, amelyre az azonos típusú árukat általában használják,
  • nem felel meg az eladó által készített leírásnak, és nem rendelkezik azokkal az árukkal, amelyeket az eladó mintaként vagy modellként bemutatott a fogyasztónak,
  • nem mutatja az azonos típusú áru szokásos tulajdonságait és teljesítményét, figyelembe véve a reklámban vagy a címkén tett nyilatkozatokat is,
  • nem alkalmas a fogyasztó által kívánt meghatározott felhasználásra, ha a vásárláskor az eladó tudomására jutott.

Mindenesetre magától értetődik, hogy a Felhasználó, legyen az Fogyasztó vagy Szakember, nem jogosult semmilyen típusú jótállásra semmilyen termékre vagy hibásnak minősített alkatrészre vonatkozóan, ha – eltérő rendelkezés hiányában és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:

  • a Termékeket az Eladón vagy bármely más felhatalmazott személyen kívül más személy javította vagy módosította; és/vagy
  • a Termék vagy Termékek hibája a termék átadásától számított 2 (két) éves határidő lejárta után nyilvánult meg és/vagy a hibás Termék vagy Termékek kijavítására vagy cseréjére vonatkozó kérelem elküldését követő 2. két) hónap a hiba felfedezésétől számítva a Fogyasztó Felhasználó számára; a Hivatásos Felhasználó nem tartotta tiszteletben a cikkben meghatározott korlátozási és jogvesztő feltételeket. 1495 tőkehal. civil; és/vagy
  • a hibák (részben vagy egészben) helytelen használatból, nem rendeltetésszerű használatból vagy tárolásból, karbantartásból vagy esetleges beszerelésből erednek, amelyet a gyártótól, az eladótól vagy más felhatalmazott személytől eltérő személy végez – vagy a mellékelt utasítások betartása nélkül. a leszállított Termékekkel; és/vagy
  • a Felhasználó a Szerződés megkötésekor tisztában volt a hibával, és azt rendes gondossággal nem hagyhatta figyelmen kívül; és/vagy
  • a hiba a Felhasználó által biztosított utasításokból vagy anyagokból ered.

A Felhasználót kifejezetten tájékoztatják, és tudomásul veszi, hogy az Eladó által fizetendő bármely és/vagy további jótállás kizárt (például kereskedelmi garancia, stb.).

Close Menu

Telefon:
+39 0577306018

E-mail:
info.instant@toscanita.it

Hivatal:
Via Pier Capponi, 69 50132 Firenze

Gyàrtàsi központ:
Colligiana tartományi út 27 Helyszín: Il Casone
53035 Monteriggioni (SI)